Jak obliczyć termin wniesienia sprzeciwu przez starostę (prezydenta), by nie rozpocząć robót budowlanych zbyt wcześnie?

Termin na wniesienie sprzeciwuNależy pamiętać o tym, że aby mieć pewność, kiedy nasze zgłoszenie wpłynęło do starostwa (urzędu miasta), musimy wtedy najlepiej złożyć je osobiście w biurze podawczym lub kancelarii albo wysłać listem poleconym i sprawdzić datę doręczenia. Należy wiedzieć, że daty nadania listu nie uznaje się za datę dokonania zgłoszenia. Więc odliczanie 30 dni na wniesienie sprzeciwu rozpoczynamy od następnego dnia po doręczeniu organowi zgłoszenia.

Wliczamy w ten okres również soboty i dni wolne od pracy. Jeżeli 30 dzień wypada w dzień wolny od pracy, to ostatnim dniem, w którym może zostać wybrany sprzeciw, będzie kolejny dzień roboczy. Jaki dzień przyjmuje się za prawidłową datę wniesienia sprzeciwu? Jest nią dzień nadania decyzji o sprzeciwie w placówce pocztowej tak zwanego operatora wyznaczonego albo w przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej - dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Warto wiedzieć, że do końca 2015 roku operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska i tylko nadanie sprzeciwu u tego operatora pozwala uznać datę nadania za dzień wniesienia sprzeciwu. Gdyby zatem starosta nadał sprzeciw u innego operatora pocztowego w ustawowym terminie 30 dni, ale nie zostałby on doręczony inwestorowi choćby dzień po upływie tego terminu, to byłoby to podstawą do uchylenia sprzeciwu.

A co z terminem, kiedy trzeba uzupełnić zgłoszenie?

Zobowiązanie inwestora w postanowieniu do uzupełnienia braków przerywa bieg terminu do wniesienia sprzeciwu. Nie ma jednolitego poglądu, czy po uzupełnieniu zgłoszenia lub upływie terminu na jego uzupełnienie powinniśmy od nowa liczyć 30-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu, czy też należy go obliczać łącznie od dokonania zgłoszenia do wydania postanowienia i dalej od uzupełnienia zgłoszenia albo upływu terminu na jego uzupełnienie. Orzecznictwo wskazuje jednak, że organ powinien mieć pełne 30 dni na sprawdzenie zgodności z prawem kompletnego zgłoszenia, stąd też przyjmuje się, że termin powinien być liczony od nowa.

Można to przedstawić na przykład na takim oto przykładzie: dany inwestor wysłał zgłoszenie do starostwa 29 czerwca 2015 roku. Zostało ono doręczone 1 lipca. W dniu 24 lipca 2015 roku (czyli 23 dnia od doręczenia) starosta wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek uzupełnienia zgłoszenia do 10 sierpnia 2015 roku. Inwestor w wyznaczonym terminie nie uzupełnił zgłoszenia. Od 11 sierpnia 2015 roku zaczyna więc biec od nowa 30-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu przez organ. W jaki sposób się upewnić, że już możemy rozpocząć roboty?

Są na to takie oto sposoby:

  • Możemy zwrócić się do starosty (prezydenta miasta) o zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec naszego zamierzenia - powinien je wydać najdalej w ciągu 7 dni.
  • Jeżeli zgłosiliśmy budowę/przebudowę domu jednorodzinnego, możemy wtedy sprawdzać na stronie internetowej starostwa (urzędu miasta) w Biuletynie Informacji Publicznej, czy nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia i czy nie upłynął już termin do jego wniesienia. Urzędy mają obowiązek zamieszczać te informacje od 28 czerwca 2015 roku. Trzeba jednak pamiętać, że mają na to trzy dni od wystąpienia danego zdarzenia.

Ponadto należy wiedzieć, że o braku sprzeciwu do tak zwanego zgłoszenia z projektem (czyli zgłoszenia budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce na działce inwestora) świadczy ostemplowanie projektu budowlanego. Organ dokonuje go niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu. Inwestor może się dowiadywać, czy może już odebrać ostemplowany projekt, albo czekać na jego działanie. Trzeba również pamiętać o tym, że przed przystąpieniem do zgłoszonej budowy/przebudowy domu należy zawiadomić nadzór budowlany o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Można to zrobić nawet dzień wcześniej.